Data Catalog | Emodnet Biology

Go to the surveyComplete our survey by Friday 2 July 2021!

Help us shape future EMODnet information services

Data Catalog

[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr Kuijken, Eckhart [ retired ]

Previous institutes (2)  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC), more
 • Function: Honarary Senior Lecturer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 • Function: Ere-algemeen directeur
  Period: From 13th Jul 2007 till

Projects (51)  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • Beleidsinterface, more
 • Boek Natuurbeheer, more
 • Chemische ecologie Gentiaanblauwtje, more
 • Cluster Sustainable management of the North Sea, more
 • De ecologie van de Canadese gans Branta canadensis als verwilderde uitheemse broedvogel in Vlaanderen: implicaties voor natuurbeheer, economie en beleid, more
 • De impact van habitatdegradatie en fragmentatie op kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied, more
 • Ecohydrologisch onderzoek in de vallei van de bevaarbare Nete, more
 • Ecohydrologisch Onderzoek in functie van het Ontwikkelingsplan Demer, more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim breeding biology of the Common tern (Sterna hirundo) in relation to contaminants, more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim distribution of Oligochaetes, more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim nature development (restoration ecology), more
 • Ecological study of the Schelde estuary : partim vegetation, more
 • Ecological typology and monitoring of standing waters and marshes, more
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium, more
 • Ecology of seabirds: partim beached birds survey, more
 • Ecology of seabirds: partim seabirds at sea, more
 • Ecology of wintering waterbirds in Flanders: partim ducks, grebes and cormorants, more
 • Ecotooptypologie en monitoring van biotopen in Vlaanderen, inclusief de Vlaamse Vegetatiedatabank (Vlavedat), more
 • Ecotooptypologie en monitoring van soortenrijke cultuurgraslanden: evolutie van soortenarme en soortenrijke cultuurgraslanden, more
 • Effects of pollution on macrozoobenthos communities in the Scheldt estuary, more
 • Evolutie van biotopen aan de hand van historisch landgebruik., more
 • Fragile, more
 • Geodata, BWK-expertkennis en beleid. Analyse van de BWK en andere geodata ten behoeve van de implementatie van juridische instrumenten en beleidsacties (inclusief Natuurkenmerkenkaart, NKK), more
 • Het ontwerpen van een monitoringnetwerk voor contaminatie door zware metalen van natuurlijke en halfnatuurlijke terrestrische ecosystemen in Vlaanderen, more
 • Higher trophic levels in the Southern North Sea, more
 • Hoefdieren Kempenbroek, more
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese vogelrichtlijngebieden, more
 • Instandhoudingsdoelstellingen Zeebrugge, more
 • Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien, more
 • Monitoring natuurwaarden in de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge, more
 • Monitoring van de referentiesituatie van de avifauna van de Thorntonbank, more
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Opbouw en gebruik van een gegevensbestand omtrent de ecologie van ongewervelde dieren ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling in Vlaanderen, more
 • Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht natuur- en milieubeleid, more
 • Opmaak Ganzenbeheersplan Oostkust, more
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen, more
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - ondersteunende acties, more
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, more
 • Systematiek van natuurtypes in Vlaanderen voor de biotopen pioniersvegetaties, ruigten, mantels, zomen en struwelen, more
 • The restoration of sites and ecological corridors in the framework of building up a Pan-European Ecological Network, more
 • Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, more
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, more
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, more
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, more
 • Wetenschappelijke opvolging van de Europese Vogelrichtlijn en internationale overeenkomsten i.v.m. behoud van de vogelstand, more
 • Wetenschappelijke opvolging van de soorten van de Europese Habitatrichtlijn, more
 • What is determining carrying capacity of a habitat for birds ?, more
 • Zandsuppleties, more
 • Zeevogelonderzoek aan de Belgische kust; veldwerk en verwerking gegevens inzake stookolieslachtoffers 2001/2002, more

Dataset  Top | Publications | Projects | Dataset 
 • Ganzengegevens monitoring poldercomplex, more

Publications (134)  Top | Publications | Projects | Dataset 
A1 Publications (8) [show]
Peer reviewed publications (13) [show]
Books (13) [show]
Book chapters (18) [show]
Thesis [show]
Abstracts (3) [show]
Reports (47) [show]
Other publications (23) [show]
Thesis supervised as (co-)promotor (8) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Dataset 
 

FOLLOW US

Website hosted and developed by VLIZ

Copyright 2017 - EMODnet - THE EUROPEAN MARINE OBSERVATION AND DATA NETWORK